TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - TP Hà Nội


QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội I

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI I

 

 

- Căn cứ điều lệ trường TCCN được ban hành theo quyết định số 43/2008/QĐBGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của trường TCCN tư thục được ban hành theo thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT này 3/12/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo

- Căn cứ vào đặc điểm và nhiệm vụ của Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I.

Nay quy định về chức năng nhiệm vụ của phòng đào tạo của trường như sau:

I. Chức năng nhiệm vụ:

      1. Căn cứ điều 21 điều lệ Trường TCCN, phòng đào tạo có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo và quản lý học sinh của trường ( bao gồm cả nhiệm vụ của phòng đào tạo và phòng công tác học sinh).

      2. Để thực hiện chức năng trên phòng đào tạo của Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Hà nội I có các nhiệm vụ cụ thể dưới đây

Về công tác đào tạo

      2.1 Làm thường trực của  hội đồng giáo dục giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo phối hợp với các Khoa, Tổ,  xây dựng chương trình đào tạo các ngành nghề, làm thủ tục xin mở ngành đào tạo mới

      2.2 Xây dựng tiến độ giảng dạy cho khóa học, năm học

      2.3 Phối hợp với các Khoa, Tổ bố trí giáo viên giảng dạy, chủ động phối hợp với các Khoa, Tổ mời giáo viên thỉnh giảng, quản lý hồ sơ và làm thủ tụ ký kết hợp đồng giảng dạy, thanh lý hợp đồng.

      2.4 Lập thời khóa biểu, theo dõi tiến độ giảng dạy của giáo viên

      2.5 Lập kế hoạch kiểm tra, thi hết môn học, cuối học kỳ, cuối năm học và kế hoạch tổng kết học kỳ, tổng kết năm học, điều hành các hội nghị sơ kết, tổng kết.

      2.6 Quản lý và kiểm tra định kỳ, thường xuyên các sổ lên lớp của giáo viên.

      2.7 Lên kế hoạch và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp trường và cấp thành phố, cấp quốc gia ( nếu có)

      2.8 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thi tốt nghiệp cho học sinh, làm các thủ tục quy định cho kỳ thi tốt nghiệp và quy trình thực hiện: Xét tư cách dự thi tốt nghiệp, tổ chức hội đồng thi tốt  nghiệp, các ban giúp việc hội đồng, xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức lễ cấp bằng tốt nghiệp  và bế giảng khóa học.

      2.9 Tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm, là ủy viên thường trực và ban thư ký của hội đồng tuyển sinh.

      2.10 Soạn thảo các quyết định thành lập các hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng trong công tác đào tạo.

Về công tác học sinh

      2.11 Đề xuất, giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh,

      2.12 Theo dõi, tổ chức, giúp đỡ học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, quản lý học sinh nội, ngoại trú.

      2.13 Đề xuất và theo dõi việc thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Để làm tốt các chức năng trên cán bộ làm công tác học sinh cần thực hiện những nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

      - Hàng ngày theo dõi, kiểm tra sự có mặt học tập tại lớp học của học sinh, ra vào lớp của giáo viên, hàng tuần tổng hợp báo cáo trong hội nghị giao ban để nhắc nhở chung.

      - Nhắc nhở học sinh giữ gìn trật tự, an toàn trường học, vệ sinh môi trường bảo vệ của công, tài sản lớp học  và tiết kiệm điện tại phòng học. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội, nghiện hút ma túy phòng chống AIDS…

      - Hàng tháng nhắc nhở và tập hợp báo cáo của giáo viên chủ nhiềm về tình hình học sinh và đề nghị xử lý kỷ luật đối với học sinh, thông qua phòng đào tạo trình Hiệu trưởng để xử lý kịp thời những học sinh vi phạm kỷ luật

      - Thụ lý hồ sơ những học sinh vi phạm kỷ luật nặng để trình hội đồng kỷ luật  xét xử lý. Phát hiện học sinh có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng. Là ủy viên thường trực của hội đồng xét kỷ luật học sinh và là ủy viên của hội đồng xét lên lớp của học sinh, xét khen thưởng  học sinh.

      - Thường trực của Hội đồng đánh giá kết quản rèn luyện của học sinh cuối kỳ, cuối năm, phải hướng dẫn và theo dõi các giáo viên chủ nhiệm thực hiện đúng quy trình và đánh giá chính xác kết quả rèn luyện của học sinh. Tổng hợp báo cáo trình hội đồng xét duyệt.

      - Quản lý học sinh nội trú ( nếu có) và học sinh ngoại trú. Nắm được địa chỉ của học sinh ngoại trú, liên hệ với công an địa phương để phối hợp quản lý học sinh.

      - Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của trường

      - Có thể làm dịch vụ giới thiệu việc làm cho học sinh dưới sự giám sát của trường theo quy định chung của nhà nước.

IV. Công tác quản lý của phòng

      - Đầu năm phòng có kế hoạch hoạt động trong năm học của phòng, thông qua toàn phòng, phân công người phụ trách cụ thể

      - Cuối năm xét thi đua, phân loại đánh giá cán bộ

      - Hàng tháng họp phòng 1 lần để kiểm điệm việc thực hiện kế hoạch công tác và đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo.

      - Đảm bảo kỷ luật lao động đi về đúng quy định, chấm công lao động hàng ngày chuẩn xác.

    Quy định này đã được thông qua toàn phòng và thống nhất tự giác thực hiện quy định này.

 

 

Tin cùng loại


LIÊN HỆ


Logo
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 098 799 0395
Website: www.ktkthn1.edu.vn
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

BẢN ĐỒFACEBOOK