TIN TỨC
Tuyển sinh Đào tạo và thi chứng chỉ tin học IC3 năm 2016
Tuyển sinh Đào tạo và thi chứng chỉ tin học IC3 năm 2016

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ HỘI

TRƯỜNG TC KINH TẾ-KỸ THUẬT HÀ NỘI I

 

 
 
 

 


Số:……../KH-KTKTHNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN” ĐÁP ỨNG “CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT” THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

 

Căn cứ kế hoạch số 57/CV-KTKT-HNI ngày 10/6/2016 về việc triển khai chương trình bồi dưỡng “kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” đáp ứng “chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

Căn cứ Công văn phúc đáp số 126/VCNTT-ĐT của Viện Công nghệ Thông tin đồng ý tổ chức bồi dưỡng ôn và thi cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT đáp ứng Thông tư 03/2014/TT-BTTTT cho cán bộ giáo viên trong trường và các học viên của các đơn vị khác tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I;

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I lập kế hoạch ôn tập bồi dưỡng “kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” đáp ứng “chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTTcho cán bộ giáo viên trong trường và các học viên của các đơn vị khác như sau:

·        Giáo viên giảng dạy: Thầy Phạm Đình Lâm – Thạc sỹ CNTT – Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I (hồ sơ năng lực giảng dạy theo Thông tư 03 - xem file đính kèm)

·        Thời gian ôn tập: thứ 5, thứ 6(22,23/9/2016)

                   Sáng: 8h30                                                 Chiều: 14h

.         Thời gian thi : thứ 7 (24/9/2016)

                   Sáng : 7h30

·        Địa điểm nộp hồ sơ: P107 - Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội./.

 

.         Số ĐT:  04 22122 022 - 0966 754624

 

Nơi nhận:

- VCNTT- ĐHQG;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà


Các bài đã đăng