TIN TỨC
Thông Báo Về Việc Nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Dần 2016
Thông Báo Về Việc Nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Dần 2016
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI I                                           Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:……/TB-KTKTHNI                                                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 
 
 
                                                 THÔNG BÁO
 
                                         V/v nghỉ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
 
     Căn cứ vào công văn số 268/SGD&ĐT-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên 
 
đán Bính Thân năm 2016 của các đơn vị ngành GD&ĐT Hà Nội; 
 
     Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I thông báo tới toàn thể cán bộ, 
 
giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh sinh viên về lịch nghỉ theo hướng 
 
dẫn của Sở GD&ĐT như sau:
 
     1. Thời gian:
 
      - Toàn thể CB, GV, NV và học sinh được nghỉ 22 ngày, bắt đầu từ ngày 
 
01/2/2016 (thứ hai, 23/12 âm lịch) đến hết ngày 22/2/2016 (thứ hai, 15/01 âm 
 
lịch).
 
      - Ngày thứ ba (ngày 23/2/2016) toàn thể CB, GV, NV làm việc và học sinh 
 
học tập bình thường.
 
      2. Yêu cầu:
 
      - Thứ sáu, ngày 29/2/2016 các phòng ban tổng vệ sinh sạch sẽ, niêm phong 
 
phòng làm việc và đảm bảo an ninh trật tự. Kiểm tra các điều kiện an toàn, phòng 
 
chống cháy nổ.
 
      - Bộ phận bảo vệ làm việc theo lịch trực và đảm bảo an ninh trật tự trong 
 
trường học.
 
      - Căn cứ Thông báo yêu cầu Trưởng các phòng ban; Khoa tổ có trách nhiệm 
 
thông báo tới toàn thể nhân viên, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                                                 TL.HIỆU TRƯỞNG
 
 - Các phòng ban, khoa tổ                                                     TRƯỞNG PHÒNG HC-TH               
 
trực thuộc trường;
  
- Lưu VT.                                                                                Nguyễn Công Việt
 
                                                                                            
Các bài đã đăng