TIN TỨC
THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUÂN SỰ CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 VÀ 15
THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUÂN SỰ CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 VÀ 15

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUÂN SỰ CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 VÀ 15

 

Tuần 1: Từ 24/11 đến 30/11

 

Lớp

Thứ 3

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

DC14, DV14, DT14, K15, KT14

Chiều: 13h00 – 16h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

DC14T, KT14T, DC15T

Tối: 18h00 – 20h30

Tối: 18h00 – 20h30

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

 

Tuần 2: Từ 1/12 đến 7/12

 

Lớp

Thứ 3

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

DC14, DV14, DT14, K15, KT14

 

 

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

DC14T, KT14T, DC15T

 

 

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Sáng: 9h00 – 11h00

Chiều: 13h00 – 16h00

Các bài đã đăng