TIN TỨC
KẾ HOẠCH XÉT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
KẾ HOẠCH XÉT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

          

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

     TRƯỜNG TC KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI I

                               …………………..

 

                          Số:……/KH-KTKTHNI

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do– Hạnh Phúc

                                 ……………….

 

             Hà Nội, ngày   tháng 10   năm 2014

KẾ HOẠCH XÉT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học 2014-2015

- Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014.

     - Căn cứ công văn số 10066/SGD&ĐT-KHCN ngày 30 tháng 09 năm 2014 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.

Phòng Đào Tạo lập kế hoạch xét Sáng Kiến Kinh Nghiệm (SKKN) năm học 2014-2015 như sau:

1) Từ ngày 14/10/2014 đến hết ngày 06/03/2015 Các phòng, Khoa triển khai đăng ký đề tài về PĐT và viết SKKN

2)Từ Ngày 16/03/2015 đến 23/03/2015 Nộp về Phòng khoa và tiến hành xét SKKN của Cán bộ, Giáo viên, nhân viên trong đơn vị mình và lập danh sách nộp Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học.

2) Từ ngày 06/04/2015 đến hết 28/04/2015 Hội đồng khoa học trường xét SKKN cấp trường, lập báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Các tiêu chí đánh giá SKKN

-   Tính sáng tạo: 4 điểm

-   Tính hiệu quả: 6 điểm

-   Tính khoa học và sư phạm: 4 điểm

-   Tính phổ biến, áp dụng: 6 điểm

Cụ thể:

-   Tính sáng tạo: Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.

-   Tính hiệu quả: Có bằng chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã cho kết quả tốt hơn so với cách làm cũ.

-   Tính khoa học và sư phạm: Lựa chọn và sử dụng hợp lý, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu; tổ chức tốt các bước áp dụng vào thực tiễn. Đề ra cách làm mới phù hợp với các nguyên lý giáo dục và các nguyên tắc sư phạm, đảm bảo yêu cầu về hình thức văn bản của SKKN.

 

-   Tính phổ biến, áp dụng: Có thể phổ biến cho nhiều người, áp dụng ở nhiều đơn vị.

 

Nơi nhận

- Các phòng ban, khoa, tổ                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT

                                                                                                                 Th.S Nguyễn Thị Thu Hà
 

Các bài đã đăng