TIN TỨC
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (KHOÁ 14)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (KHOÁ 14)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (KHOÁ 15)
 
Thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2014
Xem chi tiết tại file đính kèm:
File đính kèm:
                                                                                        Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014
 
                                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
                                                                                                     Trần Ngọc Thủy
Các bài đã đăng