TIN TỨC
Nhà trường thông báo phát bằng tốt nghiệp khoa kinh tế từ ngày 20/7/2013
Nhà trường thông báo phát bằng tốt nghiệp khoa kinh tế từ ngày 20/7/2013

Nhà trường thông báo phát bằng tốt nghiệp khoa kinh tế từ ngày 20/07/2013.

Khi đi đem theo: CMT và thẻ sinh viên

Kinh phí đem theo: 500.0000đ

nơi phát bằng: phòng 101 phòng đào tạo

Các bài đã đăng