TIN TỨC
Kế hoạch tổng kết năm học 2013
Kế hoạch tổng kết năm học 2013

 Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội                            Cộng Hòa - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Việt Nam

Trường TC Kinh Tế Kỹ Thuật HN I                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              _____________                                                           ______________

        Số: …./KH-KTKT-HN1                                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013                                                          

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

- Căn cứ kế hoạch năm học 2012- -2013 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà 
Nội I;
- Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2012-2013.
Phòng Đào Tạo lập kế hoạch tổng kết năm học 2012-2013 như sau:
1) Hoàn thành chương trình học, thi và nộp điểm và điểm rèn luyện về phòng đào 
tạo:
- Khoa cơ bản: Trước ngày 14/05/2013 nộp điểm và điểm rèn luyện về  PĐT
- Khoa Kinh tế và khoa Kỹ thuật đôn đốc, nhắc nhở giáo viên hoàn thành chương 
trình giảng dạy, tổ chức thi các môn học được tổ chức dạy trong học kỳ II và nộp 
điểm về Phòng Đào Tạo trước ngày 14/6/2013.
2) Phòng Đào Tạo vào điểm và in bảng điểm cho các lớp trước ngày 18/6/2013.
3) Giáo viên chủ nhiệm nhận bảng điểm thông báo cho học sinh lớp mình và tổ 
chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh vào ngày 19/6/2013.
4) Phòng Đào Tạo tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về điểm tổng kết của học 
sinh và kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh từ ngày 20/6/2013 đến ngày 21/6/
2013 và nộp báo cáo tổng kết năm học về Sở giáo dục và đào tạo theo văn bản 
hướng dẫn của Sở
5) 8h30p ngày 24/6/2013 họp Hội đồng đánh giá kết quả học tập rèn luyện của 
học sinh năm học 2012-2013.
- Thành phần: Hiệu trưởng, các Trưởng phòng, Khoa, Giáo viên chủ 
nhiệm cá lớp.
- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng..
6) Lịch nghỉ hè : 
- Giáo viên khoa cơ bản nghỉ hè từ ngày 03/06/2013 đến hết 09/07/2013. 
Ngày 10/07/2013 Giáo viên khoa cơ bản làm việc theo lịch của nhà trường.
 - Giáo viên khoa kinh tế - khoa Kỹ thuật  và học sinh khoá 13 nghỉ hè 5 tuần 
từ 1/7/2013 đến hết ngày 04/8/2013. Ngày 05/8/2013 giáo viên và học sinh giảng 
dạy và học tập theo thời khoá biểu.
 - Cán bộ nhân viên nghỉ phép theo chế độ hiện hành theo sự bố trí của trưởng 
các phòng ban.
Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch này.
Nơi nhận:                                                                                                             Hiệu Trưởng
Các phòng, khoa, tổ;
GVCN các lớp học sinh;
- L­ưu VP
                                                                                                              Th.s. Nguyễn Thị Thu Hà
 
Các bài đã đăng