TIN TỨC
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

  Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội                            Cộng Hòa - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Việt Nam

Trường TC Kinh Tế Kỹ Thuật HN I                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              _____________                                                           ______________

        Số: …./KH-KTKT-HN1                                                    Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2013                                                          

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA,HỆ 3 NĂM 2,5 NĂM
(KHÓA 11 VÀ KHÓA 12), CHÍNH TRỊ KHÓA 13 VÀ THI LẠI TỐT NGHIỆP
 
Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa học 2012-2013 và tiến độ thực hiện kế hoạch năm học
2012-2013 đối với học sinh học TCCN hệ 3 năm và 2,5 năm, Phòng đào tạo lập kế hoạch tổ
chức thi tốt nghiệp các môn Văn hóa dành cho học sinh học hết lớp 12 chưa tốt nghiệp THPT
và học sinh tốt nghiệp THCS khóa 12 và khóa 13 của Trường như sau:
1. Giáo viên giảng dạy văn hóa, chính trị nộp điểm về Phòng Đào tạo trước ngày 15/5/
 
2013.
 
2. Từ 16/5 – hết ngày 21/5, giáo viên bộ môn tổ chức ôn thi cho học sinh thuộc các hệ
 
và các khóa nói trên. Trường ra quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt
 
nghiệp và Hội đồng thi tốt nghiệp các môn văn, chính trị và thi lại tốt nghiệp.
 
3. 8h30 ngày 22/5: họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các môn Văn hóa, chính
 
trị.
 
Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
 
4. 8h30 ngày 23/5: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc Hội đồng thi tại
 
Phòng Hiệu trưởng.
 
Thành phần: xem Quyết định số …../QĐ-KTKT-HNI ngày   thang   nam 2013
 
14h30 ngày 23/05 tập trung học sinh tại Phòng Hội trường để phổ biến quy chế thi tốt
 
nghiệp.
 
5. Ngày 24/5/2013, Ban ra đề thi hoàn tất các đề thi.
 
6. Thứ 7 ngày 25/05/2013: Thi tốt nghiệp các môn Văn hóa.
 
- Sáng : + 8h đến 9h30 thi môn Vật lý (90 phút). Hình thức thi: Trắc nghiệm - Tự luận
 
            + 10h đến 11h30 thi môn Hóa (90 phút). Hình thức thi: Trắc nghiệm - Tự luận
 
- Chiều: 14h30 đến 16h30 thi môn Toán (120 phút). Hình thức thi: tự luận
 
(Học sinh và cán bộ coi thi phải có mặt tại Trường từ 7h00).
 
7. Chủ nhật Ngày 26/05/2013 Thi tốt nghiệp chính trị và thi lại tốt nghiệp
 
- Sáng: 8h đến 10h thi môn Chính trị (120 phút) . Hình thức thi: Trắc nghiệm - Tự luận
 
- Chiều: 14h Thi lại tốt nghiệp các môn chuyên ngành
 
8. Chấm thi tốt nghiệp từ 28/05 - 30/05/2013.
 
9. 8h 30 ngày 31/05/2013 Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét công nhận tốt nghiệp.
 
Đề nghị các Phòng, Khoa, Tổ, giáo viên bộ môn, học sinh có liên quan thực hiện
 
nghiêm túc kế hoạch này.
 
Nơi nhận:                                                                                                             Hiệu Trưởng
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Các Phòng, Khoa, Tổ, các lớp HS (để thực hiện)
- L­ưu VP
                                                                                                              Th.s. Nguyễn Thị Thu Hà
Các bài đã đăng