Thông báo
Thực hiện từ ngày 24 tháng 02 năm 2014
KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013 - Căn cứ kế hoạch năm học 2012- -2013 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I; - Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2012-2013. Phòng Đào Tạo lập kế hoạch tổng kết năm học 2012-2013 như sau:
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA,HỆ 3 NĂM 2,5 NĂM (KHÓA 11 VÀ KHÓA 12), CHÍNH TRỊ KHÓA 13 VÀ THI LẠI TỐT NGHIỆP
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA,HỆ 3 NĂM 2,5 NĂM (KHÓA 11 VÀ KHÓA 12), CHÍNH TRỊ KHÓA 13 VÀ THI LẠI TỐT NGHIỆP
 1   2