TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - TP Hà Nội


Quyết định thành lập hồi đồng tuyển sinh 2020

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT HÀ NỘI I

Số:       /CV - HĐTS

 Về tiêu chí xét tuyển hệ trung cấp

 năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 
 


              Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi: Phòng Dạy nghề - Sở Lao động TB&XH TP. Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I báo cáo Quý lãnh đạo Phòng Dạy nghề nội dung sau:

Thực hiện Kế hoạch số 06A/ KH – HĐTS ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I về công tác tuyển sinh năm học 2020-2021; xét tình hình thực tế công tác tác tuyển sinh của nhà trường.

Năm học 2020-2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I kính đề nghị Quý Sở Lao động TB&XH Hà Nội cho phép trường được áp dụng hình thức tuyển sinh là xét tuyển dựa trên 02 tiêu chí:

1. Xét điểm tổng kết lớp 12 (02 môn tương ứng theo ngành học) đối với những thí sinh đã học hết chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (BTVH) hoặc đã tốt nghiệp THPT (BTVH) nhưng không có nguyện vọng học Cao đẳng, Đại học;

2. Xét kết quả thi tốt nghiệp đối với những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có nguyện vọng học thêm ngành học khác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-  Sở LĐTB&XH (B/c)

-  BTS (thực hiện)

-  Lưu văn thư

CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

 

 

 

Th.S.Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT HÀ NỘI I


Số:       / QĐ - KT- KTHNI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 
 


              Hà Nội, ngày  14 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban giúp việc

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I )

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI I

- Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTB&XH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp;

- Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;

- Căn cứ quyết định 4432/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường THDL Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội I và quyết định số 1711/QĐ - UB ngày 30 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên trường THDL Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I;

- Xét đề nghị của Ông trưởng phòng HC-TC,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban giúp việc trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh và Ban giúp việc có nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh trung cấp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, bám sát sự chỉ đạo của Phòng Dạy nghề - Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội và BGH nhà trường trong công tác tuyển sinh trung cấp năm 2021;

+ Báo cáo tiến độ tuyển sinh về Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Các ông (bà) Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

         Nơi nhận:

     - Như trên

     - Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

   Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI I NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số      /QĐ - KT-KTHNI ngày 14 tháng 02 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

C.vụ trong HĐ

1

2

3

4

5

6

7

Bà  Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Nguyễn Công Việt

Bà Hoàng Quỳnh Nga

Bà Phạm Thị Xuân

Bà Phạm Thị Bích Ngọc

Bà Trần Thị Thùy Linh

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

TP Đào tạo

Kế toán trưởng

PTP HS-SV

Nhân viên phòng Đào tạo

Nhân viên phòng Đào tạo

Chủ tịch

Phó chủ tịch

U/v thường trực

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN GIÚP VIỆC CÔNG TÁC TUYỂN SINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI I NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số      /QĐ-KT-KTHN I ngày 14 tháng 02 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

C.vụ trong HĐ

I.

1

2

3

4

5

II

1

2

III

1

2

Ban tuyển sinh

Bà  Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Nguyễn Công Việt

Bà  Hoàng Quỳnh Nga

Bà Phạm Thị Xuân

Bà Trần Thị Thùy Linh

Ban thư ký:

Bà Phạm Thị Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

Ban an ninh

Ông Nguyễn Văn Sinh

Ông Nguyễn Xuân Phong

 

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

TP. Đào tạo

Kế toán trưởng

Nhân viên phòng Đào tạo

 

PTP HS-SV

Nhân viên phòng Đào tạo

 

Cán bộ phòng HC-TC

Nhân viên phòng HC-TH

 

Trưởng ban

Phó trưởng ban

U/v thường trực

Ủy viên

Uỷ viên

 

Trưởng ban

Uỷ viên

 

Trưởng ban

Uỷ viên

 

 

 

 

 

 

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT HÀ NỘI I

Số:      / KH - HĐTS

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 
   

 Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

(V/v tuyển sinh năm học 2020 - 2021)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Thực hiện Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động Thương bình và Xã hội về công tác tuyển sinh trung cấp chính quy năm 2020. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tiến hành họp bàn và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH:

1. Cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh đào tạo:

Tòa nhà 5 tầng, số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 40, trong đó

          + Cán bộ quản lý: 02

+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 16 GV

+ Cán bộ, nhân viên cơ hữu: 08

3. Các ngành tuyển sinh:

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành/ngh

Quy mô tuyển sinh/năm

Kế hoạch TS năm 2020-2021

1

Văn thư – Lưu trữ

5320302

60

60

2

Kế toán doanh nghiệp

5340302

100

100

3

Tin học ứng dụng

5480205

40

40

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5510303

60

60

5

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

80

80

6

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

60

60

 

4. Hình thức tuyển sinh và căn cứ xét tuyển

*  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

* Căn cứ xét tuyển:

1. Xét Học bạ và bằng tốt nghiệp THCS, THPT. 

2. Xét điểm tổng kết lớp 12 ( 02 môn tương ứng theo ngành học) đối với những thí sinh đã học hết chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (BTVH) hoặc đã tốt nghiệp THPT (BTVH) nhưng không có nguyện vọng học Cao đẳng, Đại học;

3. Xét kết quả thi tốt nghiệp đối với những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có nguyện vọng học thêm ngành học khác.

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

Nhận hồ sơ: từ ngày 14/03/2020 đến ngày 31/12/2020

2. Báo cáo kết quả tuyển sinh:

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I lập và báo cáo, Kính đề nghị Quý Sở Lao động Thương bình & Xã hội Hà Nội xem xét để nhà trường thực hiện có kết quả và hiệu quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

+ Sở Lao động TB&XH (B/c)

+ BTS (thực hiện)

+ Lưu văn thư

CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

 

 

 

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

Tin cùng loại


LIÊN HỆ


Logo
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 098 799 0395
Website: www.ktkthn1.edu.vn
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

BẢN ĐỒFACEBOOK