1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán Danh Nghiệp 1.5. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 1.2. Tài chính ngân hàng 1.6.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Hành chính văn thư 1.7. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4.Thư ký văn phòng 1.8.Thư viện và thiết bị trường học