Giới thiệu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I là một trong số những trường Trung cấp được thành lập đầu tiên của Thành phố Hà Nội và được thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.